Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Sandomierskie Centrum Kultury

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pracowni artystycznych SCK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH

SANDOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK STAREGO MIASTA
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z oferty Sandomierskiego Centrum Kultury jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestniczenie w zajęciach programowych na Rynku Starego Miasta.

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa Sandomierskie Centrum Kultury.

4.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w placówkach SCK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 15 832 29 64.

6. Zapisu na zajęcia można dokonać:
- osobiście w godzinach pracy placówki,

- telefonicznie pod numerem: 15 832 29 64,

-  e-mail: biuro@esceka.pl,

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci uczęszczających na zajęcia mają obowiązek wypełnienia formularza z danymi teleadresowymi oraz informacji o stanie zdrowia swoim/dziecka i przekazania ich do biura Sandomierskiego Centrum Kultury przed pierwszymi zajęciami. Pobrane dane osobowe będą użyte w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez SCK, dokumentowania i promocji organizowanych przedsięwzięć oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za udział w zajęciach/skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

7. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego. Nowi uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

10. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury.

11. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

12. W Sandomierskim Centrum Kultury organizowane są różnorodne zajęcia artystyczne i rekreacyjne organizowane także przez inne podmioty. Informacja o tej ofercie jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych ( ulotki, afisze) dostępnych w placówkach SCK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem  15 832 29 64.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Sandomierskim Centrum Kultury jest wniesienie stosownych opłat, które reguluje cennik wprowadzony przez Dyrektora SCK.

14. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem. Opłatę za zajęcia należy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Sandomierskiego Centrum Kultury: 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002 do 10 dnia każdego miesiąca z góry w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i miesiąca którego ta opłata dotyczy.

15. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty, z wyłączeniem pkt. IV ppkt. 23 i 24 niniejszego regulaminu.

16. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

17. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

18. Na prośbę uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

19. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

III. ULGI

20. W przypadku uczestniczenia w takich samych zajęciach dwóch lub więcej osób z tej samej rodziny opłata drugiej i kolejnych osób zostaje zmniejszona o 50%.

21. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

IV. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

22. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca lub dłuższy bez ponoszenia kosztów. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

23. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

24. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika SCK. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. VII niniejszego regulaminu (dostępność miejsc w danej grupie).

V. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

25. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

27. Uczestników zajęć obowiązuje:

a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,
b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,
c)obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,
d) punktualne przychodzenie na zajęcia,
e) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w pracowni,

f) kara finansowa za zniszczenie powierzonych rekwizytów i wyposażenia.

28. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przeprowadzenia oraz odebrania małoletniego uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. SCK nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

29. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.

30. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Sandomierskiego Centrum Kultury.

31. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Sandomierskiego Centrum Kultury.

32. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

33. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni Sandomierskiego Centrum Kultury w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

34. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

35. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  UCZESTNIKÓW  ZAJĘĆ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury oraz ich promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art. 9 ust 2. Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych zawartych w formularzu uczestnika uniemożliwi dokonanie zapisu a tym samym uniemożliwi uczestniczenie w zajęciach. 
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

FORMULARZ UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH
PRACOWNII ARTYSTYCZNYCH NA RYNKU STAREGO MIASTA

 

Nazwa zajęć …………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika ..………………………………………………………………………….

Rok urodzenia  (osoby niepełnoletnie) …………………

Telefon kontaktowy do uczestnika lub jego opiekunów prawnych …………………………………..

Szczególne zalecenia lub przeciwwskazania w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia i życia małoletniego dziecka, istotne dla instruktorów…………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................

Oświadczenia Uczestnika zajęć/Opiekuna prawnego/Rodzica

 • Deklaruję udział własny/dziecka w zajęciach i akceptuję regulamin zajęć.
 • Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć i akceptuję jego warunki.
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika zajęć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie można uczestniczyć  w zajęciach realizowanych przez SCK.

 

OŚWIADCZENIE

            Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (w tym danych dotyczących zdrowia) zawartych w Formularzu Uczestnika Zajęć, w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury, dokumentowania i promocji organizowanych przedsięwzięć oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.

            Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych podczas zajęć, występów, wyjazdów, zawodów lub obozów w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Sandomierskiego Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego, na portalu www.facebook.com, plakatach oraz tablicach ściennych w celu informacji i promocji, utrwalenie (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnianie na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

                                                                                                       ……………………………………………..

                                                                                               data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

CENNIK OPŁAT
PRACOWNII ARTYSTYCZNYCH NA RYNKU STAREGO MIASTA

Obowiązujący od 01.09.2022 r.

 

Lp.

Nazwa zajęć

Cena

1.

Zajęcia plastyczne - 1 miesiąc
(Pracownia Plastyczna, Rynek 22) 

50 zł

2.

                    Zajęcia wokalne

                         zajęcia indywidualne/ 45 min

 

40 zł

 

Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Partner medialny

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR SANDOMIERSKICH WIANKÓW FLISACKICH 2023