Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Sandomierskie Centrum Kultury

Statut SCK

Załącznik do uchwały Rady
Miasta nr XXV/274/2013
z dnia 23 stycznia 2013 roku

S T A T U T
Sandomierskiego Centrum Kultury

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Sandomierskie Centrum Kultury, działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 406);
2.Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
3.Postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1.Organizatorem Sandomierskiego Centrum Kultury jest Gmina Miejska Sandomierz.
2.Gmina Miejska Sandomierz oddaje Sandomierskiemu Centrum Kultury na podstawie umów użyczenia, lokale:

w budynku przy Rynku 20 w Sandomierzu o powierzchni użytkowej 60,44 m²,
w budynku przy Rynku 22 w Sandomierzu o łącznej powierzchni użytkowej 69,91 m²,
w budynku przy ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu o łącznej powierzchni 347,61 m²,
w budynku przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu (garaż muzyczny) o łącznej powierzchni użytkowej 66,45 m²,
w budynku przy Rynek 1 (Klub Lapidarium) o łącznej powierzchni 170,35 m²,

które stanowią własność Gminy Miejskiej Sandomierz z przeznaczeniem na siedzibę Sandomierskiego Centrum Kultury i prowadzenie tam działalności statutowej.
3. W imieniu organizatora nadzór nad Sandomierskim Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.
4. Burmistrz Miasta Sandomierz może przekazać w użyczenie inne lokale, bądź obiekty w gospodarowanie Sandomierskiemu Centrum Kultury, na podstawie stosownych umów.

§ 3

1.Sandomierskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.
2. Sandomierskie Centrum Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury Sandomierskie Centrum Kultury uzyskuje osobowość prawną.

§ 4

Terenem działania Sandomierskiego Centrum Kultury jest miasto Sandomierz.

§ 5

1. Siedzibą Sandomierskiego Centrum Kultury jest lokal w budynku przy Rynku 20 w Sandomierzu.
2.Sandomierskie Centrum Kultury korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę Miejską Sandomierz z przeznaczeniem na działalność statutową.
3. Sandomierskie Centrum Kultury może tworzyć filie, za zgodą Rady Miasta Sandomierza, na podstawie stosownych uchwał.

§ 6

Sandomierskie Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z napisem: Sandomierskie Centrum Kultury, 27-600 Sandomierz, Rynek 20; tel. 15 832-29-64; NIP 864-19-10-817.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 7

1. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność mającą na celu tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury oraz promocję sztuki, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.
2. Do podstawowych zadań Sandomierskiego Centrum Kultury należy m. in.:
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§ 8

1. Sandomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promowania kultury, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa w celu wzbogacania osobowości, kształtowania moralnych i patriotycznych postaw obywateli, kształtowania stosunków współżycia społecznego oraz rozwijania kultury życia codziennego i wypoczynku.
2. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniem polityki kulturalnej państwa, na podstawie własnego programu, wynikającego z aktualnego zapotrzebowania lokalnej społeczności.

§ 9

Sandomierskie Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:
1. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury.
3. Edukację historyczną i patriotyczną.
4. Tworzenie warunków dla kultywowania folkloru, rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego.
5.Organizowanie różnorodnych form pracy z zakresu kultury, przy współudziale przedszkoli, szkół, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz instytucji artystycznych.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
7. Wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki.
8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu innym uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi za granicą.

§ 10

Sandomierskie Centrum Kultury może ponadto na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:
1. Ogniska artystyczne, koła i kluby zainteresowań.
2. Spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, itp.
3. Projekcje filmów fabularnych, dokumentalnych i lektur szkolnych.
4. Imprezy rozrywkowe i impresariat artystyczny.
5. Działalność wystawienniczą, poprzez tworzenie galerii sztuki.
6. Działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną.
7. Działalność medialną (lokalna rozgłośnia, telewizja, pismo).
8. Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom i patologiom społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych, kół zainteresowań oraz ognisk artystycznych.
9. Inne formy działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Rozdział III
Organy zarządzające i opiniodawcze

§ 11

1. Sandomierskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sandomierza, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach – w drodze konkursu.
3.Dyrektor przedstawia Organizatorowi corocznie plany i sprawozdania merytoryczne, związane z zakresem działania Sandomierskiego Centrum Kultury.
4. Organizację wewnętrzną Sandomierskiego Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
5. Pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wymagane kwalifikacje zawodowe dla pracowników instytucji kultury, określone w obowiązujących zarządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 12

1. W Sandomierskim Centrum Kultury może działać Rada Programowa, zwana dalej „Radą” jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. Rada składa się z pięciu członków: dwie osoby reprezentujące Organizatora, w tym jeden przedstawiciel Rady Miasta i jeden przedstawiciel Burmistrza Sandomierza; trzy osoby powołane przez Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.
3. W skład Rady mogą wchodzić pracownicy Sandomierskiego Centrum Kultury, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji kultury, oświaty, środowisk twórczych oraz sponsorów działalności kulturalnej.
4. Rada opiniuje sprawy związane z działalnością merytoryczną Sandomierskiego Centrum Kultury.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków.
6. Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy w roku.
7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
8. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Obsługę kancelaryjno – biurową Rady zapewnia Sandomierskie Centrum Kultury.
10. Kadencja Rady trwa dwa lata.
11. Rada działa społecznie i jej członkowie nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Rozdział IV
Gospodarka Finansowa

§ 13

1. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora rocznego planu finansowania, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, kierując się zasad efektywności ich wykorzystania.
2.Działalność Sandomierskiego Centrum Kultury jest finansowana:

z budżetu Miasta Sandomierza;
z wpływów pochodzących z prowadzonej własnej działalności gospodarczej; 
z darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz środków otrzymanych z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Sandomierskiego Centrum Kultury określa Organizator na wniosek Dyrektora.
4. Organizator zapewnia Sandomierskiemu Centrum Kultury środki niezbędne do prowadzenia nieprzerwanej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu w którym ta działalność jest prowadzona.
5. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami dla instytucji upowszechniania kultury.

§ 14

1. Sandomierskie Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie: 

organizacja szkoleń i imprez zleconych, spotkań okolicznościowych, itp.; 
impresariat artystyczny; 
wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, dekoracji, sprzętu technicznego oraz innego wyposażenia; 
wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe; 
usługi poligraficzne, graficzne, reklamowe, wydawnicze, informacyjne, internetowe, fonograficzne, fotograficzne, filmowe (w tym kino), plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury; 
wynajem sal i pomieszczeń na szkolenia i imprezy okolicznościowe oraz inne formy współpracy, które nie kolidują z działalnością statutową;
usługi gastronomiczne z wyłączeniem alkoholu; 
usługi noclegowe, w tym hotelarskie;
prowadzenie galerii wystawienniczych wraz ze sprzedażą dzieł sztuki i antyków; 
doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi.

2. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Sandomierskie Centrum Kultury przeznaczone są na realizację celów statutowych i bieżącej działalności.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie określonym dla jego nadania uchwałą Rady Miasta Sandomierza.
2. Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Sandomierskiego Centrum Kultury może dokonać Organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Partner medialny

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR SANDOMIERSKICH WIANKÓW FLISACKICH 2023