Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Sandomierskie Centrum Kultury

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Dworku Koćmierzów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DWORKU KOĆMIERZÓW
PRZY SANDOMIERSKIM CENTRUM KULTURY
ul. Koćmierzów 33, 27-600 Sandomierz

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z oferty Dworku Koćmierzów jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestniczenie w zajęciach programowych Dworku Koćmierzów.

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa Dworek Koćmierzów.

4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Dworek Koćmierzów w Sandomierzu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach (załącznik nr 1) jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w obiektach Sandomierskiego Centrum Kultury (SCK), a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 604 684 143.

6. Zapisu na zajęcia można dokonać:

- osobiście w Dworku Koćmierzów w godzinach pracy placówki,

- telefonicznie pod numerem 604 684 143,

- e-mail: dworek@esceka.pl

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci uczęszczających na zajęcia mają obowiązek wypełnienia formularza z danymi teleadresowymi, informacji o stanie zdrowia swoim/dziecka (załącznik nr 2) i przekazania ich do biura Dworku Koćmierzów przed pierwszymi zajęciami. Pobrane dane osobowe będą użyte w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez SCK, dokumentowania i promocji organizowanych przedsięwzięć oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za udział w zajęciach/skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

7. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego. Nowi uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci kontynuujące naukę nie mają obowiązku składania po raz kolejny formularza uczestnictwa w zajęciach Dworek Koćmierzów, chyba że nastąpią istotne zmiany od poprzednio wypełnionego formularza.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie. Osoby, dla których braknie wolnych miejsc są przyjmowane na listę rezerwową – obowiązującą w danym roku zajęciowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

10. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez SCK.

11. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dworek Koćmierzów jest wniesienie stosownych opłat, które reguluje cennik wprowadzony przez Dyrektora SCK.

13. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem.

14. Opłatę za zajęcia należy uregulować przelewem na rachunek bankowy Sandomierskiego Centrum Kultury: 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002 do 10 dnia każdego miesiąca z góry, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i miesiąca, miejsce realizacji zajęć którego ta opłata dotyczy.
W przypadku niemożności dokonania opłaty w formie przelewowej, istnieje możliwość zapłaty
w formie gotówkowej w biurze Dworku Koćmierzów, w godzinach otwarcia obiektu.

15. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.

16. W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 2 tygodnie, wyjazd do sanatorium itd.), Uczestnik ma prawo - na pisemny wniosek - do zwolnienia go z opłat za ten okres.

17. Uczestnikowi, który zwleka z uiszczeniem należnej opłaty ponad 1 miesiąc, Organizator zajęć ma prawo do odmowy udziału w tych zajęciach do momentu uregulowania przez niego zaległości. Brak wpłaty po upływie 1 miesiąca po terminie może być traktowany jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w danych zajęciach.

18. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

19. Na prośbę Uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

20. Na prośbę Uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
21. Po uzgodnieniu z Instruktorem zajęć, istnieje możliwość odpłatnego, jednorazowego w nich udziału przez zainteresowaną osobę w celu rozeznania chęci dalszego uczestnictwa.
22. W przypadku uczestniczenia w zajęciach w Dworku Koćmierzów, a także w takich samych zajęciach dwóch lub więcej osób z rodziny (jednego gospodarstwa domowego) opłata drugiej i kolejnych osób zostaje zmniejszona o 50%.

23. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat
w przypadku trudnej sytuacji materialnej uczestnika zajęć.

IV. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

24. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. W celu zawieszenia uczestnictwa należy złożyć pisemne oświadczenie w biurze Dworku Koćmierzów, nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

25. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

26. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika Dworku Koćmierzów. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. VII niniejszego Regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

V. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

27. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników Dworku Koćmierzów.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

29. Uczestników zajęć obowiązuje:

a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,

b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,

d) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas zajęć,

e) punktualne przychodzenie na zajęcia,

f) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,

g) odpowiedzialność za zachowanie ładu i bezpieczeństwa swojego i innych uczestników zajęć
w Dworku Koćmierzów,

30. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Dworek Koćmierzów nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

31. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania małoletniego Uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. Dworek Koćmierzów nie bierze odpowiedzialności za Uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

32. Wszystkich Uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

33. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Dworku Koćmierzów.

34. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Dworku Koćmierzów.

35. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

36. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni Dworku Koćmierzów w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

37. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

38. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach wyjazdowych, występach, koncertach, zawodach odbywających się poza obiektami, w których prowadzone są zajęcia wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

39. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Partner medialny

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR SANDOMIERSKICH WIANKÓW FLISACKICH 2023